DRETA

L’impacte positiu del reciclatge de Menorca

El Consorci publica els resultats de la gestió dels residus de l’any 2017 amb un format visual que intenta facilitar la comprensió, a través de la utilització d’exemples curiosos, de la magnitud dels residus que es generaren a l’illa. (Us podeu descarregar la memòria des del menú descàrregues/ memories: http://www.cremenorca.org/Contingut.aspx?IdPub=8529&menu=Desca )  

El document s’organitza en quatre blocs: residus, sensibilització, energia i gestió econòmica, dels quals en volem destacar les següents conclusions:

RESIDUS

- L’any 2017 es van generar 79.587,32 tones de residus domèstics, de les quals un 40,38% van ser recollides separadament. La Llei 22/2011 estableix que l’any 2020 aquest percentatge haurà de ser de com a mínim un 50%.
A escala municipal l’únic municipi que a data d’avui supera l’objectiu del 50% és Sant Lluís amb un 53,44%, seguit per molt aprop per Ferreries amb un 48,26% i es Mercadal amb un 41,80%.

-D’altra banda, en termes generals els residus generats l’any 2017 són un 0,47% menys que els que es van generar l’any 2010. La Llei 22/2011 estableix que l’any 2020 aquest percentatge de reducció haurà de ser del 10%.

- Pel que fa a la fracció de paper i cartó, l’any 2017 es van recollir 5.298,48 tones d’aquest material, pes equivalent al de 29 balenes blaves. A més, com a impacte ambiental positiu destacar que el reciclatge d’aquesta quantitat de paper i cartó evitarà tallar 6.580 arbres.

- Altrament, es van recollir 3.125,57 tones de vidre, que equival al pes de 17 balenes blaves. Aquesta quantitat representa un 6,89% més que el vidre recollit l’any passat. L’impacte ambiental positiu del reciclatge permetrà l’estalvi de 3.657 m3 d’aigua i 4.563 Mwh d’energia.

- La fracció d’envasos lleugers recollits separadament també va créixer considerablement (8,96%) arribant a les 2.062,18 tones, el que equival al pes d’11 balenes blaves, l’animal més pesat del món.
La subfracció d’envasos lleugers que més es produeix és el PET, que seria el típic plàstic transparent utilitzat en l’envasat de bòtils d’aigua i altres begudes, del qual l’any passat en van de sortir de Menorca per al seu reciclatge 336,88 tones.

- Amb les 9.000,48 tones de restes vegetals, l’equivalent al pes de 50 balenes blaves, s’han pogut produïr 6.390 tones de compost vegetal. Aquesta dada representa que cada habitant de Menorca genera 87 Kg cada any d’aquesta fracció.

- Amb les 38,46 tones d’oli vegetal recollides amb el servei que presta el Consorci, s’han pogut fer 46 milions de litres de biocombustible, que es retornen com a part de la benzina utilitzada a l’illa, que conté un 4,1% d’aquest biocombustible.

- Mitjançant les deixalleries també s’han recollit separadament 814,16 tones d’aparells elèctrics i electrònics, el que equival a 7,87 Kg per habitant*any d’aquest tipus de residu. Aquesta quantitat és un 10,37% superior a la de l’any passat. La sufracció amb major pes són els grans electrodomèstics de fred.

- En contraposició de l’anterior l’any passat encara vam generar 47.614,59 tones de fracció resta (residus mesclats). I és que el principal handicap dels menorquins d’aquí l’any 2020 ha de ser reduir al màxim la fracció resta, evitant comprar productes que no es poden valoritzar, fomentant la reutilització i separant per reciclar la màxima quantitat de materials.

- Una dada desfavorable que s’extreu de la memòria és que les entrades de residus a l’abocador s’han incrementat un 14,74% arribant a les 50.346,01 tones, una tendència que entre tots s’ha d’invertir.

SENSIBILITZACIÓ

Les principals actuacions de sensibilitzación que s’han duit a terme l’any 2017 han consistit:

- Participació a la setmana dels residus i reciclatge organitzada pel GOB.

 -Setmana Europea de Prevenció de residus (EWWR): amb la realització del taller a les escoles MENYS ÉS MÉS per incentivar la reducció d’envasos i la seva reutilització i l’organització d’una jornada de portes obertes a cada deixalleria on es va fer entrega d’un «boc and roll», com a alternativa als envasos d’un sòl ús, a tots els participants a la visita.

- Incentivació del reciclatge de l’oli vegetal usat a través del taller «A la cuina, recicla l’oli» de Salut Jove i les demostracions culinàries FRA ROGER.

- La visita de 321 alumnes al parc eòlic des Milà i la planta solar fotovoltaica del Consell Insular de Menorca.

ENERGIA

- Una dada important de cara als resultats del parc eòlic és el vent mig anual, que l’any 2017 va ser relativament baix, amb 5,7 m/s. Aquesta dada és la meitat del rècord de velocitat de Usaín Bolt, amb 10,32 m/s (100 m en 9,69 s).

- No obstant l’anterior, l’any 2017 el parc eòlic va generar 2.897 Mwh, el que equival a l’energia consumida per 885 famílies en un any.

- La principal incidència a destacar han estat les avaries produïdes a les màquines 2 i 4, el que ha implicat que la disponibilitat dels aerogeneradors hagi baixat a un 48,9 %.

- Com a impacte ambiental positiu del parc eòlic, destacar que la producció de 2.897 Mwh han permès estalviar l’equivalent a 479 barrils de petroli Brent i l’emissió de 2.659 tones de CO2.

- Així i tot el mix elèctric de Menorca l’any 2017 es va distribuir de la següent manera: 85,3 % central tèrmica de Maó, 2,3 % renovables i 12,4% importacions connexió Ma-Me.

- Destacar els bons resultats de l’estació d’autoconsum d’energia solar del Consell Insular de Menorca, amb una generació anual de 92.310 kWh i una disponibilitat mitjana del 98,7 %. Vists els bons resultats, durant l’any 2017 també s’ha iniciat la contractació d’altres instal·lacions d’autoconsum a instal·lacions públiques com: la residència de gent gran de Maó, el CSS de Santa Rita a Ciutadella i es Castellet a Sa Granja.

GESTIÓ ECONÒMICA

- De la liquidació del pressupost del 2017 se n’ha extret un resultat positiu de 488.774,40 € (ingressos 5.285.436,27 € - despeses 4.796.661,87 €). Al voltant d’un 50 % dels ingressos procedeixen d’entitats privades com ECOEMBES, ECOVIDRIO, OFIRAEE… mentre que la resta corresponen a aportacions dels ajuntaments i del consell insular.

Menorca, 26 d’octubre de 2018 

 
Consorci de residus urbans i energia de Menorca
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Tel.: 971 35 41 72 - Fax: 971 36 86 71 - rsu@cime.es · Avís legal