DRETA

Evolució de les obres de segellament i restauració ambiental de l'abocador de Milà II

Avancen positivament les obres de segellament i restauració ambiental de l'abocador de Milà II, que es van iniciar el passat 27 de juliol de 2017 i, es preveu que finalitzin el desembre de 2018.

La importància d'aquesta obra radica en una doble finalitat. D'una banda, amb l'execució del segellament i restauració ambiental de l'abocador s'aconseguirà una clara millora mediambiental de la zona, amb la reducció substancial de les emissions a l'atmosfera, la minimització de la generació de lixiviats i la integració paisatgística de la instal·lació amb la futura recuperació d'hàbitats. D'altra banda, el projecte inclou la impermeabilització del talús sud de l'abocador, damunt el qual es recolzen les noves cel·les d'abocament, possibilitant el seu creixement en alçada i incrementant la capacitat de la nova zona d'abocament.

En termes generals, les principals actuacions englobades en aquest projecte són les següents:

- Moviment de terres/residus per al nou conformat de l'abocador.
- Segellament definitiu dels talussos i la plataforma superior.
- Impermeabilització dels talussos a l'àmbit de les les noves zones d'ampliació de l'abocador.
- Captació i drenatge d'aigües netes.
- Captació, drenatge i gestió dels lixiviats.
- Desgasificació i gestió dels gasos d'abocador.
- Revegetació.
- Control i vigilància ambiental.

SEGELLAMENT

A continuació es detalla la seqüència de segellament de l'abocador: 
Fins a dia d'avui, de la seqüència de segellament a la plataforma superior s'han portat a terme les feines de regularització i conformat de l'abocador, la implantació de la capa de drenatge de gasos i s'ha construït aproximadament el 70% de la barrera geològica artificial (BGA).

A més, s'ha conformat i estabilitzat quasi la totalitat dels talussos i s'ha construït el dren perimetral de lixiviats de l'abocador.

Respecte de la xarxa de desgasificació

Per concretar el millor sistema de desgasificació per l'abocador, iniciades les obres, s'ha portat a terme un estudi d'emissions a partir de les feines de camp, una prognosis de generació de gas abocador, una prova pilot per a la determinació de biogàs i finalment, el projecte constructiu de desgasificació.

Com a desenvolupament d'aquest projecte s'ha construït el següent:
- Xarxa de captació vertical. S'han perforat 9 pous de captació en la massa de residus.
- Xarxa de captació horitzontal. S'ha instal·lat una xarxa de drens horitzontals embeguda en la capa de grava de drenatge de gasos.
- Antics pous. S'han integrat dins la capa de grava del drenatge de gasos.
- Xarxa perimetral. S'ha instal·lat un dren perimetral en el talús nord per tal d'evitar la possible migració del biogàs.

fotos obres
Resta pendent d'executar la connexió d'aquestes xarxes a la central d'aspiració i combustió, que permetrà el tractament del biogàs en la torxa de combustió. Al finalitzar el primer any de funcionament del sistema de desgasificació, es realitzarà un estudi per valorar la viabilitat de la instal·lació d’un sistema de valorització energètica del biogàs.

Respecte de la barrera geològica artificial

Damunt la capa de drenatge de gasos s'instal·la la barrera geològica artificial (BGA). A dia d'avui s'ha construït aproximadament un 70% de la mateixa.

La barrera geològica artificial és una capa mineral compactada que, conjuntament amb la làmina de PEAD (polietilè d'alta densitat), constitueixen la barrera hidràulica del segellament.

fotos obres

La BGA es construeix a partir dels materials provinents de materials de l'excavació de les futures cel·les d'ampliació, amb el què es pretén aprofitar els recursos de la zona per tal d'aconseguir una construcció més sostenible.

Per tal de conformar la capa de BGA s'han portat a terme una sèrie d'assajos per avaluar i aprovar el material a instal·lar, tals com granulometria, permeabilitat, etc. A més, s'ha validat la posada en obra d'aquest materials amb la construcció de dues parcel·les experimentals. El 100% de la construcció d'aquesta BGA es realitza sota la supervisió de l'equip de control de qualitat, que s'encarrega de que es compleixin les prescripcions tècniques de la instal·lació del material.

Una vegada es finalitzi la construcció de la BGA, prevista per a finals d'agost, es col·locaran els geocompostos (geomembrana de PEAD i geocompost de drenatge) i així, es conclourà amb la instal·lació de la barrera hidràulica del segellament.

IMPERMEABILITZACIÓ

Aquesta obra possibilita el creixement en alçada de les noves cel·les d'abocament, mitjançant la impermeabilització del talús sud.

La seqüencia d'impermeabilització del talús sud és la següent:

fotos obra

Les actuacions portades a terme vinculades amb la impermeabilització del talús sud han estat les següents:

- Terraplenat del talús de suport de la impermeabilització.
- Construcció de la xarxa de drenatge de lixiviats (sota impermeabilització).
- Instal·lació de la seqüència d'impermeabilització de fons de vas i primer talús fins a la cota +65.
- Construcció de la xarxa de drenatge de lixiviats (sobre impermeabilització).

Amb la instal·lació de la impermeabilització del talús sud s'habilita un nou espai d'abocament, amb una capacitat que ascendeix a 90.000 m3.

Apart dels treballs més constructius, s'esta portant a terme la recollida de dades per poder concretar un estudi hidrogeològic de la zona i es segueix amb els controls analítics i els controls de qualitat, que determina el pla de vigilància ambiental. Tot plegat ens ajudarà a continuar treballant en la millora de les condicions mediambientals de l'Àrea de Gestió de Residus de Milà.

Les obres de segellament i restauració ambiental de Milà II són dirigides per l'empresa Lurgintza Ingenieria Geológica SL i executades per l'empresa UTE CESPA GESTION DE RESIDUOS SAU – ADALMO SL (UTE ES MILÀ), en el marc del contracte de gestió del servei públic de tractament, valorització i eliminació de residus a l'Àrea de Gestió de Residus de Milà.

El pressupost total per a l'execució de les obres ascendeix a 4.825.996,27 € (IVA exclòs), dintre del que s'inclou el Pla de Vigilància Ambiental, que compta amb una dotació de 111.091,35 €.

Maó, 24 d'agost 2018
 

 
Consorci de residus urbans i energia de Menorca
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Tel.: 971 35 41 72 - Fax: 971 36 86 71 - rsu@cime.es · Avís legal