DRETA

El Consorci de Residus treu a concurs la gestió de la xarxa de deixalleries de Menorca per 4 anys

El pressupost base de licitació pels quatre anys de durada del contracte és de 3.014.203,19 € IVA inclòs

El Consorci de Residus de Menorca ha tret a concurs la gestió de la xarxa de deixalleries de Menorca per a un període de 4 anys. Les millores incorporades en el contracte faciliten la recollida de residus selectiva amb l’objectiu d’implicar i incentivar a la ciutadania i empreses locals en el procés de reciclatge i, així, arribar als objectius marcats pel Pla de Residus per a l’any 2012.

El servei, que tindrà una durada de 4 anys, prorrogable d’any en any fins un màxim de dos anys més, té com a prestació principal la gestió dels residus admesos a les deixalleries, entesa com la recollida separada, el transport i el tractament dels mateixos, sense límit de pes ni volum, inclosa la vigilància d’aquestes operacions. El termini de presentació d’ofertes finalitza el proper 5 de març.

Com a novetats del nou contracte destacar que l’horari d’obertura s’ha ampliat a la deixalleria de Maó, passant de 38 hores/setmanals a 45 hores/setmanals, mentre que per a la resta d’instal·lacions s’ha optat per reorganitzar l’horari amb la intenció d’ampliar l’obertura a més tardes. En total, entre totes les deixalleries es dóna un servei de 226 hores setmanals, repartides de dilluns a dissabte. A més a més, per millorar el control, la vigilància i la seguretat de les instal·lacions, s’haurà de contractar un servei de videovigilància.

D’altra banda, s’ha ampliat el llistat de residus admissibles a les instal·lacions amb amiant (LER 17 06 05), matèria orgànica (LER 20 01 08) i fitosanitaris inorgànics (LER 06 13 01*). També s’ha fet constar en els plecs de condicions l’obligatorietat que tindrà l’adjudicatari de derivar un mínim de 400 tones/any de residus per a la seva reutilització.

Conscients que la sensibilització ciutadana és un factor clau, s’ha incorporat també com una obligació del contractista el servei d’elaboració i desenvolupament d’un programa d’informació i sensibilització que haurà de constar, com a mínim de dues campanyes bianuals de reforç i un taller per donar a conèixer les deixalleries a diferents col·lectius.

El sistema de règim tarifari serà similar a l’actual. El canvi substancial respecte el previst en el nou contracte radica en què les tarifes que s’apliquen actualment són simbòliques i les entrades procedents d’usuaris comercials o industrials saturen el servei, mentre que amb el nou règim tarifari es pretén que els preus fixats s’aproximin al màxim als preus aplicats pels gestors, de tal manera que els usuaris comercials o industrials es derivin cap a aquestes empreses.

Un cop entri en funcionament el servei públic de tractament de residus voluminosos de l’illa, el Consorci assumirà directament el cost de tractament de les categories de residus voluminosos, ferralla i metalls, plàstics i fusta, i el contractista deixarà de percebre els preus unitaris oferts.

El pressupost base de licitació pels quatre anys de durada del contracte és de 3.014.203,19 € IVA inclòs Per a la valoració de les ofertes s’han destinat 30 punts a la valoració tècnica de l’oferta i 70 punts a criteris avaluables mitjançant fórmula. A dins d’aquests criteris es prioritza la rebaixa de costos però també s’han inclòs criteris socials com la subcontractació amb centres especials d’ocupació, empreses d’inserció i programes d’ocupació protegida o la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

Maó, 7 de febrer de 2018

 
 
Consorci de residus urbans i energia de Menorca
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Tel.: 971 35 41 72 - Fax: 971 36 86 71 - rsu@cime.es · Avís legal