DRETA

Èxit en la recollida d’aparells elèctrics i electrònics


El Reial decret 208/2005, de 25 de febrer, sobre aparells elèctrics i electrònics i la gestió dels seus residus, té com a objecte l'establiment de mesures per a la prevenció de residus procedents d'aparells elèctrics i electrònics i reduir-ne l'eliminació i la perillositat dels seus components, així com regular-ne la gestió per tal de millorar la protecció del medi ambient.

L'article 7 de l'esmentat reial decret estableix que els productors hauran d'adoptar les mesures necessàries perquè els RAEE posats en el mercat per ells siguin recollits de forma selectiva i tenguin una correcta gestió ambiental. Per aquest motiu els productors hauran d'organitzar sistemes per recollir i gestionar aquests residus i finançar els costos que se'n derivin, obligacions que podran complir de forma individual o a través d'un o diversos sistemes integrats de gestió.

Així mateix, en el punt 7.2, paràgraf tercer de l'esmentat reial decret, s'estableix que es podran subscriure convenis directament entre els sistemes integrats de gestió i les entitats locals als efectes del finançament de la recollida selectiva dels residus d'aparells elèctrics i electrònics.

Per tot això, el 28 de maig representants de les fundacions ECOTIC, TRAGAMÓVIL, ECOFIMÁTICA, ECOASIMELEC, ECOLEC, ERP, ECOLUM, AMBILAMP i ECO-RAEE'S i del Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca es reuniren a Barcelona per signar el Conveni de col·laboració per a la recollida i gestió de residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE) a l'illa de Menorca.

Quatre mesos després de la signatura de l'esmentat conveni, les dades d'aparells elèctrics i electrònics recollits selectivament a les deixalleries o punts provisionals habilitats per a aquest efecte a cada municipi parlen per si soles. En només aquest període de temps s'han recollit selectivament 239.656,21 kg d'aparells elèctrics i electrònics, de manera que, si continua aquesta tendència, a final d'any s'assoliria una ràtio de recollida d'aproximadament 7,5 kg/hab*any, quasi el doble de l'objectiu marcat en el RD 208/2005 (4 kg/hab*any).

A banda dels beneficis mediambientals d'aquesta iniciativa, el conveni també preveu una aportació econòmica cap al Consorci i/o ajuntaments de 105,12 € per tona de RAEE gestionats, en compensació dels costos addicionals efectivament suportats de la recollida selectiva des dels punts de lliurament de RAEE i els costos inherents a la seva gestió en aquests punts. Això suposa que cap a final d'any els ajuntaments hauran pogut rebre en concepte de recuperació d'aparells elèctrics i electrònics al voltant de 75.000 €.
 

 
Consorci de residus urbans i energia de Menorca
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Tel.: 971 35 41 72 - Fax: 971 36 86 71 - rsu@cime.es · Avís legal