DRETA

Introducció


El Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca neix l’abril de 1994, després de la creació de Menorca com a reserva de biosfera, el mes d'octubre de 1993.

Es tracta d’un fet sense precedents a l’illa, en què, independentment del color polític, els vuit ajuntaments de Menorca, juntament amb el Consell Insular, s’uneixen per assumir la gestió dels residus de manera conjunta i així solucionar una problemàtica comuna.

Des d’aquell moment ha plogut molt i s’ha passat d’una situació en què cada municipi tenia el seu propi abocador on s’enterraven i/o cremaven els residus, amb la qual cosa es malbarataven els recursos i es provocaven importants danys mediambientals, a un model de gestió de residus ambientalment avançat amb uns principis d’actuació d’acord amb la normativa vigent i amb les particularitats de l’illa de Menorca.

El model de gestió de residus que es preveu en el Pla director sectorial per a la gestió dels residus no perillosos de Menorca (BOIB núm. 109 de 3.8.2006) es regeix pels següents principis d’actuació o jerarquia de principis:
 

- La prevenció i minimització dels residus en la seva generació constitueixen la màxima prioritat.
- Els residus la seva producció dels quals sigui inevitable hauran de ser valoritzats, la qual cosa implica la seva reutilització o el seu reciclatge, segons aquest ordre de preferència i importància.
- Com a darrera opció de tractament per a als residus de producció inevitable que no puguin ser valoritzats s’estableix que es dipositin en abocador controlat.
 

L’aplicació d’aquests principis amb èxit requereix un esforç important i constant que dia a dia es realitza des del Consorci. Aquest ens supramunicipal s’ha convertit en una eina imprescindible en la política mediambiental de l’illa. Així, ha ampliat les seves actuacions en matèria de residus i ha incorporat la creació i gestió del parc eòlic i la implantació del pla d’eficiència energètica.

L’excel·lent resposta de la ciutadania menorquina als missatges de reducció i reciclatge de residus i d’estalvi energètic, tal com es pot comprovar amb els resultats de les memòries que anualment publica el Consorci, sumada a les actuals condicions econòmiques a què ens enfrontam a escala mundial, fa que les administracions locals, aplicant el principi de responsabilitat, s’hagin de plantejar un salt qualitatiu i d’eficiència dels serveis públics que es presten.
 

 
 
Consorci de residus urbans i energia de Menorca
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Tel.: 971 35 41 72 - Fax: 971 36 86 71 - rsu@cime.es · Avís legal